Image_flag
LOGO atv-semapp     
 

Teknologisk Institut inviterer i samarb. med Produktionsgruppen/ATV-SEMAPP til konferencen:


GRØN OMSTILLING GIVER NYE FORRETNINGSMULIGHEDER

Onsdag d. 9. oktober 2013 på Teknologisk Institut, Taastrup.

Foto: LWT A/S

Den danske energiproduktion er under forandring. El og varme skal baseres på vedvarende energikilder i stedet for fossile brændsler. Det kræver løsninger til lagring af energi og til en renere transportsektor. På konferencen stiller vi skarpt på nogle af de lovende energiteknologier.

Kom og vær med til en spændende dag på Teknologisk Institut, hvis du interesserer dig for brændselsceller, forgasning eller lagring af el.

  • Brændselsceller: Her er behov for leverandører af avancerede strømstyringer, højteknologisk produktionsudstyr og billige komponenter, som kan modstå kemisk påvirkning og høje temperaturer. Virksomheder og institutioner har desuden behov for nødstrømsanlæg, strøm til køretøjer, strøm på byggepladser eller strøm i fjernt beliggende områder
  • Forgasning: Her er behov for leverandører af biomasse og leverandører af komponenter og systemer til energianlæg, samt aktører der satser på grønne energiløsninger
  • Lagring af el: Her er nye forretningsmuligheder for entreprenører og leverandører af byggekomponenter, plastmembraner samt leverandører af turbineløsninger.

Målgruppe: Teknologiansvarlige, forretningsudviklere og beslutningstagere mv.

Billeder fra dagen

PROGRAM

09:30-10:00

Ankomst, registrering, kaffe

10:00-10:05

Jens Christiansen

Velkomst

Jens Christiansen, sektionsleder, Teknologisk Institut
Introduktion til dagens program, innovationskonsortier og Teknologisk Institut

Jens Christiansen er civilingeniør inden for kemi og en Phd-grad inden for materialer til energiformål. Han er i dag sektionsleder i Center for Plastteknologi på Teknologisk Institut og har gennem de seneste år været projektleder på projekter indenfor energi og cleantech, herunder materialer til forgasningsteknologi, biogasteknologi, brændselsceller, brint og katalyse. Jens Christiansen har tidligere været ansat hos Haldor Topsøe A/S og på DTU.

10:05-10:35

Rasmus Munch Sørensen

Et samfund baseret på vedvarende energi

Rasmus Munch Sørensen, energisystem planlægger/civilingeniør, Energinet.dk
For at nå Folketingets mål om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 er det nødvendigt med en omfattende omlægning af den måde, vi anvender og producerer energi på i Danmark. Foredraget vil fokusere på de udfordringer, som et energisystem med stigende mængder fluktuerende VE-produktion skal kunne håndtere.
Med udgangspunkt i det overordnede billede fra Energinet.dk's fremtidsscenarier ses endvidere nærmere på det fremtidige behov for konvertering mellem el og gas, samt hvilken rolle brændselsceller og elektrolyse forventes at kunne få i et fleksibelt, VE-baseret energisystem.
Foredragets intention er således at skitsere de overordnede rammer for et energisystem under omstilling med forhåbningen om, at dette vil bidrage til en fælles forståelse af konteksten for de efterfølgende, mere teknologispecifikke, indlæg.

Rasmus Munch Sørensen er energiplanlægger ved Energinet.dk. Han har en baggrund som civilingeniør i Sustainable Energy Planning and Management fra Aalborg Universitet. Hos Energinet.dk arbejder han med udviklingsplaner for det samlede energisystem i Danmark; dvs. både el, gas, opvarmning og transportsektoren. Han deltager i flere nationale studier og analysearbejder omkring det fremtidige energisystem, hvor fokus er på at sikre et velfungerende samspil mellem de forskellige energibærere.

10:35-11:00

Jens Oluf Jensen

Princippet bag brændselsceller

Jens Oluf Jensen, lektor DTU Energikonvertering
Brændselsceller er ofte omtalt som en fremtidig energiteknologi, der byder på en masse fordele, men hvad er egentlig principperne bag disse celler, hvori består fordelene og hvilke forhold gør, at de ikke allerede er mere udbredte? Foredraget vil tilstræbe at give et overblik over brændselscelleteknologien med hjælp fra fysik, kemi, termodynamik og materialer uden dog at komme langt ud ad de mange interessante tangenter, der er på området. Forhåbentlig vil tilhørerne herefter være bedre forberedt til de følgende mere detaljerede indlæg.  

Jens Oluf Jensen er lektor ved Institut for Energikonvertering og Lagring på Danmarks Tekniske Universitet, hvor han leder sektionen Protonledere med ca. 25 ansatte. Han har sin Phd. indenfor hydrogenlagring i metalhydrider, men forsker i dag primært i højtemperatur PEM-brændselsceller og vandelektrolyse. Han underviser bl.a. i hydrogenenergi og brændselsceller.


11:00-11:25

Thomas Stenberg
Foto: LWT A/S

HT PEM – den nye type brændselscelle

Thomas Stenberg, CTO, DPS ApS
Høj Temperature Polymer (HT-PEM) brændselsceller er en forholdsvis ny type brændselsceller, der inden for de sidste par år har bevæget sig fra laboratoriestadiet frem mod et egentligt kommercielt produkt. Teknologiens største materiale- og procesteknologiske udfordring vil blive omtalt, herunder behov for udvikling og optimering af nye materialer og processer. Afslutningsvis vil udfordringen med at bringe teknologien fra ”lave styktal med høj pris” frem imod et egentligt kommercielt gennembrud (høje styktal med konkurrencedygtig pris) blive belyst.

Thomas Steenberg er teknisk direktør i Danish Power Systems. Han har en baggrund som civilingeniør (kemi, 1993) og Ph.D. (materialeteknologi, 1997). Han har arbejdet med R&D indenfor materialeteknologi for bl.a. Danfoss og Rockwool, og har siden 2002 arbejdet med udviklingen af HT-PEM brændselsceller. Han har været med siden Danish Power Systems påbegyndte udviklingen af HT-PEM, og har således stor indsigt i de materiale- og procesteknologiske udfordringer.

11:25-11:40

Pause

11:40-12:05

Jan Olsen

Underjordisk energilagring  

Foto
Jan Olsen, maskiningeniør, opfinder og medejer af GODevelopment ApS.
Lagring af elektrisk energi er en af de udfordringer, vi står overfor, efterhånden som vedvarende energiproduktion på basis af vind og sol fremmes. Pumpelagre er en kendt og effektiv teknologi. 
I indlægget fortælles om de hidtidige resultater fra et PSO-støttet Forsk El projekt samt de næste faser i afprøvning og udvikling af teknologien.
Læs mere om projektet her.

12:05-12:30

Martin Brorholt Sørensen

Test af HT PEM – mekaniske aspekter i forbindelse med produktion

Foto
Martin Brorholt Sørensen, konsulent, Teknologisk Institut
Under produktionen og brugen af HT PEM MEAer bliver de udsat for en lang række mekaniske påvirkninger. Det er vigtigt at vide, hvordan de forskellige komponenter reagerer på disse, for blandt andet at kunne tilpasse sig stak- og produktionsmetoder. En central komponent i en HT PEM-brændselscelle er polymerelektrolytmembranen. I dette tilfælde består den af polymeren PBI med store mængder fosforsyre. Vi vil se på, hvordan dette utraditionelle materiale opfører sig mekanisk blandt andet ved forskellig temperatur og syreindhold og hvad det fortæller os om strukturen i membranen. Tilgangen vil være en kombination af mekanisk prøvning og modellering.

Martin B. Sørensen er uddannet civilingeniør i nano-materialer i 2008. Siden da har han arbejdet med en række forsknings- og udviklingsprojekter hos Center for Plastteknologi på Teknologisk Institut. Blandt andet indenfor farvestofsolceller (DSC), fotokatalyse, brændselsceller og sjældne jordartsmagneter.

12:30-12:55

Peter Lund Rasmussen

De første anvendelser af HT PEM brændselscellesystemer

Peder Lund Rasmussen, Technology Manager, Serenergy A/S
Foto: LWT A/S
Serenergy udvikler og fremstiller HT PEM-brændselscellestakke og brændselscellesystemer. Igennem de sidste år er teknologien blevet afprøvet i forskellige applikationer med megen succes. Serenergy udmærker sig ved at tilbyde kunderne såkaldte RMFC (Reformed Methanol Fuel Cell)-systemer, som giver kunderne mulighed for at benytte en flydende energibærer, i stedet for f.eks. gasformig brint, som typisk sættes i forbindelse med brændselsceller. Det flydende brændstof gør, at systemerne, ud over deres høje virkningsgrad, også er nemme at installere og anvende, hvilket gør dem attraktive for kunderne.

Peder Lund Rasmussen er Technology Manager ved Serenergy A/S, og har igennem de seneste år arbejdet med udvikling af Serenergy’s RMFC systemer. Peder er uddannet civilingeniør på Aalborg Universitet og har mere end 6 års erfaring fra brændselscellebranchen.

12:55-13:45

Frokost

13:45-14:10

Anton Vassiliev

HT PEM brændselsceller og organiske brændsler

Anton Vassiliev, Ph.D.stud., DTU Energikonvertering
Foto: LWT A/S
De fleste PEM-brændselsceller bruger brint som brændstof. Imidlertid er der en række applikationer, hvor brintens ringe volumetriske energitæthed gør det uhensigtsmæssigt at benytte det som brændsel pga. pladsmangel. Små organiske molekyler, såsom methanol, ethanol og dimethyl ether (DME) har ca. 4 gange højere energitæthed end komprimeret brint ved 700 bar. Disse bliver først reformeret til brint og derefter brugt i brændselscellen. HT PEM brændselsceller kan konvertere disse brændsler direkte, derfor er en reformer ikke nødvendig. Vi ser på, hvilke udfordringer der er forbundet ved direkte drift med methanol og DME, og tester cellerne med henblik på ydeevne, optimering af driftsbetingelser samt levetid.

Anton Vassiliev er uddannet civilingeniør i anvendt kemi med speciale i brændselceller i 2010. Siden har han beskæftiget sig med HT-PEM brændselceller og komponenter, fremstilling af katalysatorer, cellefremstilling og elektrokemiske tests, samt design og opbygning af testopstillinger. Arbejdet er udført som en del af et Ph.D. projekt i DTU Energikonvertering, Protonledere.

14:10-14:35

Tage Meltofte
Foto: LWT A/S

Hvor skal energien komme fra?

Tage Meltoft, direktør, Skive Fjernvarme AMBA

En fortælling om Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg som er Europas største af sin art - herunder de seneste 3 års udfordringer omkring indkøring og optimering af forgasningsprocessen mv.

Tage Meltoft er uddannet maskinmester. Han har beklædt flere ledende stillinger med hovedvægt på ledelse og teknik i danske virksomheder (AP Møller, Aalborg Portland, Danish Crown, ISS mfl.).


14:35-15:00

Jakob Engbæk

Fra biomasse til Syntetiske brændstof

Jakob Engbæk, konsulent, Teknologisk Institut
Foto: LWT A/S
Fremstilling og nyttiggørelse af biobrændstoffer er en væsentlig udfordring, men en udfordring der kan løses. Ved at kombinere methanol og HT PEM er man kommet langt. Metanol er et brændstof, der nemt kan lagres, og brændselscellen giver høj effektivitet.
Konvertering af metanol med vand til den brintrige gas, som brændselscellen har brug for, er blevet studeret nøje. Særligt har vi lavet en sammenlignende undersøgelse af flere kommercielle katalysatorer og set på deres egenskaber i forhold til omdannelse og dannelse af biprodukter. For den mest lovende katalysator er der desuden lavet en længere test med gentagen reformering og oxidering for at simulere drift i Serenergys metanolreformer. Endvidere har vi set på at forsyne HT-PEM brændselsceller fra et forgasningsanlæg, enten direkte på anlægget eller ved at lave metanol som mellemprodukt.

Jakob S. Engbæk er konsulent på Teknologisk Institut. Han har en baggrund som civilingeniør (fysik og nanoteknologi 2003) og Ph.D. (katalyse 2006). Han har arbejdet på Teknologisk Institut med R&D i katalyserelaterede projekter siden 2006 bl.a. i samarbejde med Amminex or IRD i forbindelse med den såkaldte ”brintpille” og i samarbejde med Haldor Topsøe i forbindelse med ethanol som dieselbrændstof gennem OBATE-processen og om katalytisk fjernelse af tjære fra forgasningsgas, hvor også Skive Fjernvarme er involveret.

15:00-16:00

Kaffe og networking, rundvisning.

Tilrettelæggelse:

Jens Christiansen, Teknologisk Institut i samarbejde med foredragsholderne.

Arrangør:

Teknologisk Institut i samarbejde med ATV-SEMAPP/Teknologisk Videndeling.
Arrangementet udbydes i samarbejde med Dansk Maskinteknisk Selskab, DMS og fagbladet Teknovation.

Logo Dansk Maskinteknisk Selskab (IDA)                      Logo Teknovation

Tid og Sted:

Onsdag d. 9. oktober 2013 hos Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, Indgang 8, Lokale 80, Taastrup

Pris:

Medlemmer af ATV-SEMAPP eller andre udbydende foreninger:  DKK: 1500,- Øvrige:  DKK: 1950,-
Evt. medlemskab af udbydende forening skal oplyses ved tilmelding.
Ved tilmelding inden 10. september fratrækkes 200 kr. i ovennævnte priser.
Pris for B.Sc. og M.Sc.-studerende medlemmer: DKK 200,- 
Prisen dækker gebyr og forplejning samt evt. udleveret materiale. 
Priserne er excl. moms.

Tilmelding:

Udfyld tilmelding HER. Bekræftelse modtages på pc-skærm umiddelbart efter afsendelse samt kort tid efter som E-mail. Du kan også tilmelde dig til Anette Kaltoft, tlf. +45 4525 4717 (09:00-12:30), Ulla Knudsen, 4525 4894 eller ved at sende en e-mail til semapp@atv-semapp.dk.
Ved tilmelding pr. e-mail, oplys venligst navn, stilling, virksomhed, adresse, postnr./by, tlf.nr. på virksomhed, EAN-nr. hvis der ønskes elektronisk faktura, evt. ordre nr. samt faktura-adresse hvis denne er forskellig fra førnævnte.
Medlemsskab kan tegnes i forbindelse med tilmelding.

Materiale til deltagerne kan efter mødets afvikling ses her (med logon).

Logo ATV-SEMAPP